Algemene voorwaarden

PHA Retail BV

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie. Daarnaast bevatten deze voorwaarden de regels die horen bij een eventueel afgesloten Membership, voor het in gebruik nemen van een kunstwerk. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities PHA Retail Netherlands B.V.: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63262339 handelend onder de naam PHA Retail Netherlands
Website: de website van PHA Retail Netherlands B.V., te raadplegen via www.publichouseofart.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met PHA Retail Netherlands B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Membership: de Overeenkomst waarbij de Klant een abonnement heeft op het gebruik van een kunstwerk, binnen de categorie waarin het gekozen abonnement valt, voor de duur van het abonnement en onder de voorwaarden zoals in dit document omschreven.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen PHA Retail Netherlands B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Product: de op de Website aangeboden en te bestellen kunstwerken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van PHA Retail Netherlands B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor PHA Retail Netherlands B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door PHA Retail Netherlands B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van PHA Retail Netherlands B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. PHA Retail Netherlands B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van PHA Retail Netherlands B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. PHA Retail Netherlands B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van PHA Retail Netherlands B.V. en het voldoen aan de daarbij door PHA Retail Netherlands B.V. gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PHA Retail Netherlands B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft PHA Retail Netherlands B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. PHA Retail Netherlands B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien PHA Retail Netherlands B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. PHA Retail Netherlands B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of PHA Retail Netherlands B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat PHA Retail Netherlands B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door PHA Retail Netherlands B.V. is ontvangen, stuurt PHA Retail Netherlands B.V. de Producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. PHA Retail Netherlands B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de Producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen Producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.4. Indien PHA Retail Netherlands B.V. de Producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. PHA Retail Netherlands B.V. raadt Klant aan de geleverde Producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Producten.
5.7. PHA Retail Netherlands B.V. is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Membership
6.1. Via de Website kan Klant een Membership afsluiten voor ten minste 1 jaar (12 maanden). Het Membership zal steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd.
6.2. Er bestaan verschillende soorten Memberships. Tijdens het bestelproces kiest Klant een van de soorten. Na bevestiging van het Membership dient Klant een Product uit te kiezen, uit de Productcategorie waarin het soort Membership valt. Dit Product zal kosteloos bij Klant worden bezorgd (conform het artikel over Uitvoering Overeenkomst).
6.3. In geval van verhuizing is het de klant, na melding van verhuizing in het account op de Website, toegestaan het Product te (laten) vervoeren. In het geval van beschadiging of waardeverlies als gevolg hiervan, komen de kosten voor deze schade volledig voor rekening van de Klant, met een maximum van de aanbetaling.
6.4. Het Product dat de Klant wegens het Membership in gebruik heeft gekregen, mag nimmer de Nederlandse grens overschrijden.
6.5. Bij het afsluiten van het Membership wordt, naast het eerste maandbedrag, als borgstelling 2 keer het maandbedrag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt binnen 1 maand na de kwaliteitscheck terugbetaald aan de Klant. Eventuele waardevermindering die uit de kwaliteitscheck is gebleken, wordt op dit bedrag in mindering gebracht.
6.6. De Klant heeft het recht het Membership op te zeggen tegen het einde van het eerste jaar. Na stilzwijgende verlenging heeft Klant een opzegtermijn van 1 maand.
6.7. Het Membership wordt direct beëindigd, in het geval Klant overgaat tot aanschaf van het in gebruik gekregen Product.
6.8. Na beëindiging van het Membership zal PHA Retail Netherlands B.V. binnen 1 maand het Product kosteloos ophalen bij Klant. Nadat het Product is opgehaald, zal PHA Retail Netherlands B.V. een kwaliteitscheck uitvoeren.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met PHA Retail Netherlands B.V. binnen 30 dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. In het geval van het afnemen van het Membership, heeft de Klant het recht om de op afstand gesloten Overeenkomst met PHA Retail Netherlands B.V. binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.2. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
• als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;v • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen;v • bij het afsluiten van een Membership, op de dag na het sluiten van de Overeenkomst; • bij een combinatie van het afsluiten van een Membership en de aankoop van een Product, de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen.
7.3. PHA Retail Netherlands B.V. draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve kosteloos. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het Product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
7.4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen 7.5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.6. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan PHA Retail Netherlands B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan PHA Retail Netherlands B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. PHA Retail Netherlands B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan: PHA Retail Netherlands B.V. Utrechtsestraat 98 1017 VS, Amsterdam 7.7. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft PHA Retail Netherlands B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij PHA Retail Netherlands B.V. aanbiedt het Product zelf af te halen, mag PHA Retail Netherlands B.V. wachten met terugbetalen tot PHA Retail Netherlands B.V. het Product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.8. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Omruiling
8.1. Indien de Klant een ander Product wenst te ontvangen, dan het reeds ontvangen Product, dan kan Klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht en een nieuw Product bestellen via de Website.
8.2. In het geval van een Membership heeft de Klant gedurende het Membership de mogelijkheid om het in gebruik genomen Product om te ruilen voor een ander Product uit dezelfde of een hogere categorie als het gekozen soort Membership. Eventuele meerkosten voor een hogere categorie zullen na levering van het nieuwe Product in rekening worden gebracht.
8.3. Een verzoek als bedoeld in het vorige lid, kan via het account van Klant op de Website worden ingediend.
8.4. De fysieke omruiling van de Producten wordt kosteloos verzorgd door of namens PHA Retail Netherlands B.V. De omruiling vindt plaats conform de levering uit het Artikel Uitvoering Overeenkomst.
8.5. De eerste omruiling binnen het Membership is kosteloos. Voor de daaropvolgende keren omruilen binnen het Membership wordt eenmalig het maandbedrag voor het nieuwe Product extra in rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling 9.1. Klant dient betalingen aan PHA Retail Netherlands B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. PHA Retail Netherlands B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
9.2. Het Membership wordt maandelijks door Klant volgens de op de Website aangegeven betaalmethoden voldaan aan PHA Retail Netherlands B.V.
9.3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de PHA Retail Netherlands B.V. is gewezen op de te late betaling en PHA Retail Netherlands B.V. de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is PHA Retail Netherlands B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. PHA Retail Netherlands B.V. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
9.4. In het geval van een betalingsachterstand van het Membership, kan PHA Retail Netherlands B.V. daarnaast, nadat Klant een termijn van 14 dagen heeft gekregen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, het recht op het gebruik van het Product per direct opschorten en het Product op (laten) halen. De binnen dit Membership door Klant opgebouwde Membership-punten komen hiermee te vervallen.

Artikel 10. Membership-punten 10.1. Gedurende het Membership worden punten opgebouwd, genaamd Membership-punten. Voor elke aan PHA Retail Netherlands B.V. betaalde euro ontvangt Klant 1 Membership-punt.
10.2. De Membership-punten zijn geldig tot 6 maanden na beëindiging van het Membership.
10.3. De Membership-punten kunnen worden ingewisseld voor een korting op de aanschaf van een Kunstwerk van PHA Retail Netherlands B.V.
10.3. Elk Membership-punt vertegenwoordigt een korting ter waarde van 1 euro. De Membership-punten kunnen niet voor euro’s worden ingewisseld.

Artikel 11. Garantie en conformiteit
11.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door PHA Retail Netherlands B.V. een aparte garantie op de Producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
11.2. PHA Retail Netherlands B.V. staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat PHA Retail Netherlands B.V. er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
11.3. Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt PHA Retail Netherlands B.V. daarvan in kennis te stellen.
11.4. Indien PHA Retail Netherlands B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante Producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het Product.

Artikel 12. Garantie bij zakelijke aankopen
12.1. PHA Retail Netherlands B.V. staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat PHA Retail Netherlands B.V. er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het Product geschikt is voor normaal gebruik.
12.2. Indien het afgeleverde Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt PHA Retail Netherlands B.V. daarvan in kennis te stellen.
12.3. Indien PHA Retail Netherlands B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante Producten hersteld, vervangen of (deels) vergoed.

Artikel 13. Klachtenprocedure
13.1. Indien Klant een klacht heeft over een Product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van PHA Retail Netherlands B.V., dan kan hij bij PHA Retail Netherlands B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
13.2. PHA Retail Netherlands B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen enkele dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal PHA Retail Netherlands B.V. zo snel mogelijk de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
13.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
14.2. De totale aansprakelijkheid van PHA Retail Netherlands B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
14.3. Aansprakelijkheid van PHA Retail Netherlands B.V. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op PHA Retail Netherlands B.V. jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PHA Retail Netherlands B.V.
14.5. De aansprakelijkheid van PHA Retail Netherlands B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant PHA Retail Netherlands B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en PHA Retail Netherlands B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PHA Retail Netherlands B.V. in staat is adequaat te reageren.
14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PHA Retail Netherlands B.V. meldt.
14.7. In geval van overmacht is PHA Retail Netherlands B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
15.1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van PHA Retail Netherlands B.V.
15.2. De door Klant ontvangen Producten, waarop de Klant een gebruiksrecht heeft in verband met een afgesloten Membership, blijven te allen tijde eigendom van PHA Retail Netherlands B.V, behoudens het geval dat Klant overgaat tot aanschaf van het in gebruik gegeven Product en aan alle daarbij behorende verplichtingen (zoals volledige betaling) door Klant is voldaan.

Artikel 16. Persoonsgegevens
16.1. PHA Retail Netherlands B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 17. Slotbepalingen
17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar PHA Retail Netherlands B.V. gevestigd is.
17.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
17.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
PHA Retail Netherlands B.V.
Utrechtsestraat 98
1017VS, Amsterdam
telefoon: +31 20 221 3680a
e-mail: info@publichouseofart.com
KvK-nummer: 63262339
btw-nummer: NL855159406B01